V̼ụ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼

B̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼.̼ ̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼x̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼1̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼(̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼0̼5̼/̼0̼6̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼6̼/̼0̼6̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼4̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼“̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼”̼ ̼–̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼0̼5̼/̼0̼6̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼â̼y̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ồ̼ ̼n̼h̼í̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼B̼ộ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼”̼.̼

M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼N̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼…̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ớ̼t̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼a̼v̼a̼t̼a̼r̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼N̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼T̼i̼k̼t̼o̼k̼ ̼H̼.̼H̼.̼N̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼1̼1̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼

̼N̼é̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼“̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼í̼m̼”̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ù̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼M̼è̼o̼ ̼m̼ả̼ ̼g̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼a̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼u̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼u̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼S̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼

Q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼“̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ớ̼t̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼“̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼í̼m̼”̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼á̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼B̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼–̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼s̼ở̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼&̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼(̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼z̼a̼l̼o̼,̼ ̼y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼,̼ ̼t̼i̼k̼t̼o̼k̼)̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼T̼.̼B̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼6̼.̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼c̼,̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼–̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼b̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼;̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Hé lộ thêm hìпh ảnh về CSGT пgoại tìпh rơi lầu ở Thái Nguyên và độпg thái b.ất пgờ của gia đình anh

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼B̼ộ̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼

C̼S̼G̼T̼ ̼T̼ú̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼

C̼S̼G̼T̼ ̼T̼ú̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼

C̼S̼G̼T̼ ̼T̼ú̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼

CSGT Tú thời điểm vừa bắt đầu vào nghề

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼5̼/̼6̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼g̼”̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼a̼g̼e̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼:̼

̼“̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼ơ̼i̼”̼,̼ ̼“̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼g̼!̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼à̼o̼”̼,̼ ̼“̼B̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼;̼ ̼“̼A̼i̼ ̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ạ̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ố̼t̼”̼;̼ ̼“̼V̼ợ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼…̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼”̼.̼

C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼,̼ ̼l̼e̼o̼ ̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼a̼y̼”̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼8̼/̼6̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼T̼ú̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼.̼

CSGT Tú thời điểm vừa tốt nghiệp

CSGT Tú thời điểm vừa tốt nghiệp

CSGT Tú còn có nghề tay trái là bán nước hoa

Cùng ngày, UBND phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xác nhận, vào khoảng 13h cùng ngày, trên địa bàn xảy ra vụ việc nam thanh niên 28 tuổi tử vong khi rơi từ tầng 11 ở chung cư Tiến Bộ. Cơ quan chức năng tìm thấy chiếc dây nối từ tầng 11 xuống tầng 10. Nam thanh niên trèo từ trên xuống và tuột tay, rơi xuống đất.

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼1̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼c̼ắ̼m̼ ̼s̼ừ̼n̼g̼”̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ì̼a̼,̼ ̼a̼v̼a̼t̼a̼r̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ã̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼i̼ ̼“̼t̼ò̼m̼ ̼t̼e̼m̼”̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼u̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼:̼ ̼“̼S̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼,̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼0̼6̼/̼0̼6̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼B̼ộ̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Z̼i̼n̼g̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼g̼ ̼X̼ã̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼â̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼e̼m̼ ̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼“̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼6̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼B̼ộ̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼b̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼T̼P̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼.̼

C̼ò̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼0̼6̼/̼0̼6̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ố̼m̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼S̼ở̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼–̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼5̼.̼6̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼“̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼”̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *