H̲L̲V̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲

NÓNG: Tại buổi họp báo 7h sáng nay, HLV Park Hang Seo thề sẽ đánh bại Thái Lan tại trận Chung Kết Seagame 32, nếu thua sẽ từ chức

“̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲u̲ố̲t̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲đ̲ã̲ ̲q̲u̲a̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲â̲m̲ ̲m̲ộ̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲ủ̲n̲g̲ ̲h̲ộ̲,̲ ̲c̲ổ̲ ̲v̲ũ̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲t̲u̲y̲ể̲n̲.̲ ̲Đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲n̲a̲y̲.̲ ̲Đ̲ấ̲y̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲.̲ ̲H̲ô̲m̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲9̲/̲5̲,̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲h̲ậ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲H̲ồ̲ ̲C̲h̲í̲ ̲M̲i̲n̲h̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲t̲ụ̲ ̲v̲ĩ̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲ộ̲c̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲.̲

̲V̲ì̲ ̲t̲h̲ế̲,̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ắ̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲ý̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲x̲i̲n̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲ơ̲n̲,̲ ̲c̲h̲ú̲c̲ ̲m̲ừ̲n̲g̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲N̲H̲M̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲d̲â̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲”̲,̲ ̲H̲L̲V̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲H̲a̲n̲g̲ ̲S̲e̲o̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲U̲2̲3̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲b̲ạ̲i̲ ̲U̲2̲3̲ ̲M̲a̲l̲a̲y̲s̲i̲a̲ ̲đ̲ể̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲S̲E̲A̲ ̲G̲a̲m̲e̲s̲ ̲3̲1̲.̲

Họp báo sau trận bán kết | HLV Park Hang Seo nghiên cứu kỹ U23 Thái Lan - Ảnh 1.

̲̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲â̲m̲ ̲m̲ộ̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲t̲u̲y̲ể̲n̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲đ̲á̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲S̲E̲A̲ ̲G̲a̲m̲e̲s̲ ̲3̲1̲

̲Đ̲á̲n̲h̲ ̲g̲i̲á̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲b̲á̲n̲ ̲k̲ế̲t̲,̲ ̲H̲L̲V̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲H̲a̲n̲g̲ ̲S̲e̲o̲ ̲t̲h̲ừ̲a̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲U̲2̲3̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲M̲a̲l̲a̲y̲s̲i̲a̲.̲ ̲”̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲m̲à̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲.̲ ̲H̲ô̲m̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲b̲á̲n̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲á̲p̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲t̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲m̲a̲y̲ ̲m̲ắ̲n̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲a̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲g̲i̲à̲n̲h̲ ̲v̲é̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲k̲ế̲t̲.̲

̲Đ̲ộ̲i̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲s̲ó̲t̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲s̲ẽ̲ ̲c̲ố̲ ̲g̲ắ̲n̲g̲ ̲n̲ỗ̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲ỉ̲n̲h̲ ̲s̲ử̲a̲,̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲h̲ơ̲n̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲ơ̲n̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ắ̲n̲g̲.̲ ̲X̲i̲n̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲ơ̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲â̲m̲ ̲m̲ộ̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲,̲ ̲ủ̲n̲g̲ ̲h̲ộ̲ ̲U̲2̲3̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲”̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲n̲ó̲i̲.̲

Tôi thề sẽ đánh bại Thái Lan tại trận Chung Kết Seagame 32, nếu thua sẽ từ chức

̲K̲h̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲g̲i̲á̲ ̲v̲ề̲ ̲Đ̲T̲Q̲G̲ ̲v̲à̲ ̲U̲2̲3̲ ̲M̲a̲l̲a̲y̲s̲i̲a̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲:̲ ̲”̲V̲ớ̲i̲ ̲v̲a̲i̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲l̲à̲ ̲H̲L̲V̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲g̲i̲á̲ ̲M̲a̲l̲a̲y̲s̲i̲a̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲U̲2̲3̲ ̲v̲à̲ ̲Đ̲T̲Q̲G̲ ̲M̲a̲l̲a̲y̲s̲i̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲g̲i̲ỏ̲i̲.̲ ̲Đ̲T̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲h̲a̲y̲ ̲M̲a̲l̲a̲y̲s̲i̲a̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲a̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲t̲h̲i̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲đ̲á̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲a̲m̲ ̲Á̲.̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲g̲i̲ỏ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲M̲a̲l̲a̲y̲s̲i̲a̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲v̲ậ̲y̲”̲.̲

̲Ô̲n̲g̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲đ̲ấ̲u̲:̲ ̲”̲T̲ô̲i̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲h̲y̲ ̲v̲ọ̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲ý̲ ̲đ̲ồ̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲đ̲á̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ố̲,̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ô̲n̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲a̲o̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲ ̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲g̲ì̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲ở̲ ̲s̲â̲n̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ợ̲i̲.̲

Họp báo sau trận bán kết | HLV Park Hang Seo nghiên cứu kỹ U23 Thái Lan - Ảnh 2.

̲T̲h̲ự̲c̲ ̲t̲ế̲,̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲n̲a̲y̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ố̲ ̲g̲ắ̲n̲g̲ ̲t̲h̲i̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲g̲ì̲ ̲đ̲ề̲ ̲r̲a̲.̲ ̲K̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲.̲ ̲L̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲s̲ẽ̲ ̲h̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲U̲2̲3̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲L̲a̲n̲”̲.̲

̲N̲ó̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲U̲2̲3̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲L̲a̲n̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲P̲a̲r̲k̲ ̲n̲ó̲i̲:̲ ̲”̲V̲ề̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲L̲a̲n̲,̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲x̲e̲m̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲v̲i̲d̲e̲o̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲h̲ọ̲ ̲v̲à̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲k̲ỹ̲.̲ ̲H̲ô̲m̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲v̲i̲d̲e̲o̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲b̲á̲n̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲h̲ọ̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲g̲h̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲.̲ ̲M̲a̲i̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲s̲ẽ̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲B̲H̲L̲ ̲đ̲ể̲ ̲b̲à̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲á̲n̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲L̲a̲n̲”̲.̲

̲”̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲ấ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲x̲e̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲ ̲C̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲c̲h̲ẩ̲n̲ ̲đ̲o̲á̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲M̲R̲I̲ ̲đ̲ể̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲x̲á̲c̲ ̲c̲h̲ấ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲X̲u̲â̲n̲.̲ ̲V̲ề̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲á̲n̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲t̲h̲ế̲,̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲T̲u̲ấ̲n̲ ̲T̲à̲i̲ ̲v̲à̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲Đ̲ế̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲đ̲ó̲”̲,̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲H̲à̲n̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ấ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲X̲u̲â̲n̲.̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *