c̶ứ̶u̶ ̶n̶g̶ư̶ờ̶i̶1

M̼ẹ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼t̼ ̼b̼ụ̼i̼!̼

̼“̼K̼h̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼d̼ẫ̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼t̼ ̼b̼ụ̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼.̼ố̼.̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼H̼.̼i̼.̼ế̼.̼n̼ ̼t̼.̼ạ̼.̼n̼g̼ ̼m̼.̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼.̼ứ̼.̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼.̼a̼.̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼u̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼.̼

̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ó̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼3̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼n̼ ̼t̼.̼ạ̼.̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼.̼ứ̼.̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼“̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼.̼ồ̼i̼ ̼s̼.̼ứ̼.̼c̼ ̼c̼.̼ấ̼.̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼.̼u̼,̼ ̼e̼m̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼n̼ ̼t̼.̼ạ̼.̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼n̼ ̼t̼.̼ạ̼.̼n̼g̼ ̼c̼.̼ứ̼.̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼7̼,̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼.̼ạ̼.̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼g̼h̼.̼é̼.̼p̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼.̼ạ̼.̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼.̼i̼.̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼.̼ậ̼.̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼.̼ã̼.̼o̼ ̼đ̼.̼ã̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼.̼ứ̼.̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼.̼ạ̼.̼n̼g̼ ̼m̼.̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼.̼ứ̼.̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼í̼t̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼T̼Ư̼T̼.̼T̼S̼.̼B̼S̼ ̼D̼ư̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼g̼h̼.̼é̼.̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼.̼ậ̼.̼n̼ ̼c̼.̼ơ̼ ̼t̼.̼h̼.̼ể̼ ̼n̼.̼g̼.̼ư̼.̼ờ̼i̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼“̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼.̼ờ̼i̼ ̼h̼.̼i̼ế̼.̼n̼ ̼t̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼.̼ấ̼.̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼.̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼n̼ ̼t̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ă̼n̼ ̼k̼h̼o̼ă̼n̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼n̼ ̼t̼.̼ạ̼.̼n̼g̼ ̼n̼g̼.̼ư̼.̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼.̼a̼.̼u̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼?̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼,̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼S̼.̼ ̼T̼h̼u̼ ̼t̼a̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼.̼ ̼E̼m̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼k̼ỹ̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼.̼ố̼.̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼m̼:̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼-̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼e̼m̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼
̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼.̼ó̼.̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼g̼i̼á̼ ̼H̼.̼i̼ế̼n̼ ̼t̼.̼ạ̼.̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼n̼,̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼:̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼a̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼n̼ ̼g̼h̼.̼é̼.̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ê̼ ̼k̼í̼p̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼T̼S̼.̼ ̼D̼ư̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼T̼S̼.̼ ̼T̼h̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼n̼ ̼t̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼.̼ẹ̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼n̼.̼ã̼.̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼i̼.̼m̼,̼ ̼s̼.̼ợ̼ ̼t̼.̼i̼.̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼.̼ừ̼.̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ậ̼.̼p̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼.̼o̼.̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼.̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼.̼ậ̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼c̼h̼ ̼g̼.̼ấ̼.̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼.̼i̼.̼m̼ ̼đ̼.̼ậ̼.̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼h̼.̼é̼.̼p̼.̼ ̼“̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼í̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼.̼é̼.̼t̼ ̼n̼g̼h̼.̼i̼.̼ệ̼m̼,̼ ̼k̼í̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼m̼o̼n̼i̼t̼o̼r̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼h̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼”̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼B̼S̼.̼T̼h̼u̼ ̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼.̼ậ̼.̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼g̼h̼.̼é̼.̼p̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼g̼.̼a̼.̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼g̼.̼a̼.̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼g̼h̼.̼é̼.̼p̼.̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼:̼ ̼“̼n̼ế̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼n̼ ̼n̼g̼.̼u̼.̼y̼ ̼c̼.̼ấ̼.̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼h̼.̼é̼.̼p̼ ̼g̼.̼a̼.̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼”̼.̼

Không có mô tả.

ảnh minh họa

̼S̼ự̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼.̼h̼.̼ị̼.̼p̼ ̼t̼.̼i̼.̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼ ̼g̼h̼.̼é̼.̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼h̼.̼é̼p̼ ̼l̼.̼á̼ ̼g̼.̼a̼.̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼.̼h̼.̼ò̼.̼n̼g̼ ̼m̼.̼ổ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼.̼é̼p̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼h̼.̼a̼i̼ ̼q̼.̼u̼.̼ả̼ ̼t̼h̼.̼ậ̼.̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼á̼ ̼g̼.̼a̼.̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼B̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼.̼ậ̼p̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼n̼h̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼.̼ạ̼.̼n̼g̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼ú̼t̼.̼

̼V̼ơ̼i̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼.a̼u̼

̼C̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼ ̼1̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼ú̼t̼,̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼.̼ủ̼ ̼h̼.̼à̼.̼i̼ ̼c̼.̼ố̼.̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼.̼ó̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼.̼i̼ ̼n̼g̼.̼ú̼t̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ệ̼.̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼k̼.̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼.̼ấ̼.̼n̼ ̼t̼h̼.̼ư̼.̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼.̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼ ̼1̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼.̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼.̼ó̼c̼ ̼n̼.̼g̼.̼ấ̼t̼.̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼v̼ơ̼i̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ế̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼.̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼.̼ú̼.̼c̼ ̼t̼h̼.̼ẳ̼.̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼.̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼.̼ế̼.̼t̼ ̼t̼r̼.̼ầ̼.̼y̼ ̼x̼.̼ư̼.̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼.̼h̼.̼i̼ ̼t̼.̼h̼.̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼.̼â̼.̼m̼ ̼l̼.̼i̼.̼ệ̼.̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼.̼ỏ̼.̼a̼ ̼t̼h̼.̼i̼.̼ê̼u̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼.̼ấ̼.̼n̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼.̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼.̼ ̼E̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼.̼ấ̼.̼n̼ ̼t̼h̼.̼ư̼.̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ầ̼.̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼.̼ụ̼p̼ ̼C̼T̼,̼ ̼1̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼i̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼c̼h̼.̼í̼.̼c̼h̼ ̼t̼h̼.̼u̼.̼ố̼c̼ ̼m̼.̼ê̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼L̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ễ̼ ̼n̼g̼ủ̼?̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ụ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼C̼T̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼.̼í̼.̼c̼h̼ ̼t̼h̼.̼u̼.̼ố̼c̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼h̼.̼í̼.̼c̼h̼ ̼t̼h̼.̼u̼.̼ố̼c̼ ̼m̼ê̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼à̼”̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼s̼.̼L̼ê̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ữ̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼í̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ê̼m̼ ̼T̼h̼s̼.̼ ̼L̼ê̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼u̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼C̼T̼.̼ ̼“̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼.̼ứ̼.̼u̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼”̼,̼ ̼T̼h̼s̼.̼ ̼L̼ê̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼a̼.̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼
̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼r̼ỏ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼é̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼ý̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼!̼

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼n̼ ̼t̼.̼.̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼.̼ứ̼.̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼

̼M̼ẹ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼.̼i̼.̼a̼o̼ ̼t̼h̼.̼ô̼.̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼n̼ ̼t̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼2̼3̼,̼8̼.̼

̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼N̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼n̼ ̼t̼.̼ạ̼.̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼y̼ ̼h̼.̼ọ̼.̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼.̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼.̼i̼.̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼

Không có mô tả.

̼H̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼:̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼n̼ ̼t̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼ ̼m̼.̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼.̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼.̼i̼.̼a̼.̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼a̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼
̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼à̼n̼ ̼c̼h̼.̼ô̼n̼g̼ ̼g̼.̼a̼i̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼:̼ ̼B̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼?̼

̼“̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼ ̼“̼E̼m̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼6̼.̼9̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
̼V̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼3̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ế̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼p̼i̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼.̼e̼ ̼t̼.̼ô̼.̼n̼.̼g̼ ̼p̼h̼.̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼c̼.̼ấ̼.̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼.̼u̼.̼ ̼D̼o̼ ̼m̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼m̼.̼á̼.̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼.̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼.̼ố̼.̼n̼g̼.̼ ̼H̼ỏ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼n̼ ̼t̼.̼ạ̼.̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼y̼ ̼h̼.̼ọ̼c̼.̼̼S̼a̼u̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼S̼á̼n̼g̼,̼ ̼4̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ả̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼d̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

Không có mô tả.

̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ứ̼a̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼.̼
̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼8̼,̼1̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼2̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼ô̼n̼ ̼b̼à̼i̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼.̼u̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼.̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼ô̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼
̼V̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼à̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *