k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳đ̳ẻ̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳

C̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼m̼ạ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ò̼ ̼m̼á̼ ̼n̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼e̼o̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ậ̼n̼ ̼đ̼ậ̼n̼,̼ ̼“̼b̼a̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼n̼ổ̼i̼”̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼b̼ồ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼ê̼m̼ ̼đ̼ề̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼“̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼”̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ợ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼

M̼ố̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼b̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼a̼y̼ ̼l̼ắ̼t̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼c̼h̼a̼n̼ ̼h̼ò̼a̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼e̼ ̼v̼ã̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼

T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼“̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼”̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼2̼,̼ ̼T̼p̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼B̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼b̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼“̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼”̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼.̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼:̼ ̼“̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼m̼á̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼ã̼o̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼à̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼.

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼T̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ổ̼ ̼n̼g̼á̼o̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ự̼a̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼”̼:̼ ̼“̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼…̼”̼.̼ ̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼ B̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼à̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼.̼.̼.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *